Voor 23:00 besteld, morgen in huis
Gratis Verzending
14 dagen bedenktijd
Voor 23:00 besteld, morgen in huis
Gratis Verzending
14 dagen bedenktijd

Algemene voorwaarden

Inleiding

Oplaadkabelshop.nl is onderdeel van IQ Online.

Hieronder vindt u onze algemene voorwaarden. Deze zijn steeds van toepassing als u gebruik maakt van of een bestelling plaatst via onze website en bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Lees de algemene voorwaarden daarom goed door. Wij raden u verder aan deze voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later moment nog eens kunt teruglezen.

Definities

1 IQ Online : gevestigd te Den Haag en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder registratienummer 67992641 handelend onder de naam IQ Online. 

2 Website: de website van IQ Online. , te raadplegen via Oplaadkabelshop.nl en alle bijbehorende subdomeinen. 

3 De klant: de natuurlijk persoon niet handelend in uitoefening van beroep of bedrijf die een overeenkomst aangaat met IQ Online en/of zich geregistreerd heeft op de website. 

4 Overeenkomst: iedere afspraak of overeenkomst tussen IQ Online en de klant, van welke overeenkomst de algemene voorwaarden integraal onderdeel uitmaken. 

5 Algemene Voorwaarden: de onderhavige algemene voorwaarden.

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

1 Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van IQ Online. zijn de algemene voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. 

2 Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de algemene voorwaarden, zijn deze voor IQ Online slechts bindend, indien en voor zover deze door IQ Online uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

3 Voor het geval dat naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienstenvoorwaarden van toepassing zijn, zijn die voorwaarden ook van toepassing, maar kan de klant zich in geval van tegenstrijdige voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.

Prijzen en informatie

1 Alle op de website en in andere van IQ Online afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief btw en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd. 

2 De verzendkosten zijn gratis in Nederland en België.

3 De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. IQ Online kan echter niet garanderen dat alle informatie op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van IQ Online afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten. 

4 IQ Online kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor (kleur)afwijkingen ten gevolge van beeldschermkwaliteit.

Totstandkoming Overeenkomst

1 De overeenkomst komt tot stand op het moment van aanvaarding door Klant van het aanbod van IQ Online en het voldoen aan de daarbij door IQ Online gestelde voorwaarden. 

2 Indien de klant het aanbod via elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt IQ Online onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft de Klant de mogelijkheid de overeenkomst te ontbinden. 

3 Indien blijkt dat bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de overeenkomst door de klant onjuiste gegevens zijn verstrekt, heeft IQ Online het recht om pas aan haar verplichting te voldoen nadat de juiste gegevens zijn ontvangen.

4 IQ Online kan zich binnen wettelijke kadersop de hoogte stellen of de klant aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen, maar ook van alle feiten en factoren die van belang zijn voor een verantwoord aangaan van de overeenkomst. Indien IQ Online op grond van dit onderzoek goede gronden heeft om de overeenkomst niet aan te gaan, is hij gerechtigd gemotiveerd een bestelling of aanvraag te weigeren of aan de uitvoering bijzondere voorwaarden, zoals vooruitbetaling te verbinden.

5 IQ Online heeft het recht bestellingen van klanten die handelen in de uitoefening van hun beroep of bedrijf te weigeren.

Registratie 

1 Om optimaal gebruik te maken van de website, kan Klant zich registreren via het registratieformulier/ de account-aanmeldmogelijkheid op de Website.

2 Tijdens de registratieprocedure kiest de klant een gebruikersnaam en wachtwoord waarmee hij na registratie kan inloggen op de Website. Klant is zelf verantwoordelijk voor het kiezen van een voldoende betrouwbaar wachtwoord. 

3 De klant dient zijn inloggegevens zijn gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. IQ Online is niet aansprakelijk voor misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat een klant die zich aanmeldt op de website ook daadwerkelijk die klant is. Al hetgeen gebeurt via het account van de klant, valt onder de verantwoordelijkheid en het risico van de klant. 

4 Indien de klant weet of vermoedt dat zijn inloggegevens in handen van onbevoegden zijn gekomen, dient hij zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of IQ Online daarvan in kennis te stellen, zodat IQ Online gepaste maatregelen kan nemen. 

Uitvoering Overeenkomst 

1 Zodra de bestelling door IQ Online is ontvangen, stuurt IQ Online v.o.f. de producten met inachtneming van het in lid 3 van dit artikel gestelde zo spoedig mogelijk toe.

2 IQ Online is gerechtigd derden in te schakelen bij het uitvoeren van de verplichtingen die voortvloeien uit de overeenkomst. 

4 Indien IQ Online de producten niet binnen de overeengekomen termijn kan leveren, stelt zij de klant daarvan in kennis. De klant kan in dat geval akkoord gaan met een nieuwe leverdatum of hij krijgt de mogelijkheid om de overeenkomst kosteloos ontbinden.

5 IQ Online raadt de klant aan de geleverde producten te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie nader het artikel omtrent garantie en conformiteit.

6 Zodra de te leveren producten op het opgegeven afleveradres zijn afgeleverd, gaat het risico, waar het deze producten betreft, over op Klant. Indien uitdrukkelijk anders is afgesproken, gaat het risico al eerder over op de klant. Als de klant besluit de producten af te halen, gaat het risico over bij overdracht van de producten.

7 IQ Online is gerechtigd een soortgelijk product van soortgelijke kwaliteit te leveren als het bestelde product, indien het bestelde niet meer leverbaar is. Klant is dan gerechtigd de overeenkomst kosteloos te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.

Herroepingsrecht

1 De klant heeft het recht de op afstand gesloten overeenkomst met IQ Online binnen 14 (zegge: veertien) werkdagen na ontvangst van het product, zonder opgave van redenen, kosteloos te ontbinden. De termijn gaat in op de dag nadat de klant, of een vooraf door hem aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het product heeft ontvangen, of:

  • als de klant in eenzelfde bestelling meerdere producten heeft besteld: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen. 
  • als de levering van een product bestaat uit verschillende zendingen of onderdelen: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, de laatste zending of het laatste onderdeel heeft ontvangen;
  • bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de klant, of een door hem aangewezen derde, het eerste product heeft ontvangen.

2 De klant draagt de kosten voor het retourneren. 

3 Binnen de in lid 1 bedoelde herroepingstermijn zal de klant zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. De klant zal de verpakking slechts openen en het product slechts gebruiken voor zover dit nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van producten na te gaan. Uitgangspunt hierbij is dat deze inspectie niet verder mag gaan dan dat Klant in een fysieke winkel zou kunnen.

4 De klant is alleen aansprakelijk voor waardevermindering van het product die het gevolg is van een manier van omgaan met het product die verder gaat dan toegestaan in het vorige lid.

5 De klant kan de overeenkomst ontbinden conform lid 1 van de in dit artikel gestelde termijn door het modelformulier voor herroeping (digitaal) te zenden aan IQ Online , of op andere ondubbelzinnige wijze aan IQ Online kenbaar te maken dat hij van de aankoop af ziet. IQ Online bevestigt in geval van een digitale melding de ontvangst van die melding. Na ontbinding heeft de klant nog 14 dagen om het product terug te zenden. Het is ook mogelijk om binnen de in lid 1 van dit artikel gestelde bedenktermijn het product direct terug te zenden, mits het modelformulier voor herroeping of andere ondubbelzinnige verklaring voor herroeping is bijgesloten.

 

Producten kunnen geretourneerd worden aan:

Oplaadkabelshop.nl

Van der Kunstraat 14A

2521 BB Den Haag 

 

6 Reeds door de klant (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 14 dagen na ontbinding van de overeenkomst worden terugbetaald aan de klant op dezelfde wijze als dat de klant de bestelling heeft betaald. Als de klant heeft gekozen voor een duurdere methode van levering dan de goedkoopste standaardlevering, hoeft IQ Online de bijkomende kosten voor de duurdere methode niet terug te betalen

Tenzij IQ Online aanbiedt het product zelf af te halen, mag IQ Online wachten met terugbetalen tot IQ Online het product heeft ontvangen of tot Klant aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, naar gelang welk tijdstip eerder valt. 

7 Op de website wordt duidelijk, tijdig voor het sluiten van de overeenkomst informatie over het al dan niet van toepassing zijn van het herroepingsrecht en een eventuele gewenste procedure vermeld.


Trademarks 

All brand names and trademarks are the properties of their respective owners and are used for descriptive purpose only


Betaling 

1 De klant dient betalingen aan IQ Online volgens de in de bestelprocedure en eventueel op de website aangegeven betaalmethoden te voldoen. IQ Online is vrij in de keuze van het aanbieden van betaalmethoden en deze kunnen ook van tijd tot tijd wijzigen. In geval van betaling na levering kent de klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaand op de dag na levering.

2 Indien de klant niet tijdig aan zijn betalingsverplichting(en) voldoet, is deze, nadat hij door de IQ Online is gewezen op de te late betaling en IQ Online de klant een termijn van 14 dagen heeft gegund om alsnog aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen, na het uitblijven van betaling binnen deze 14-dagen-termijn, over het nog verschuldigde bedrag de wettelijke rente verschuldigd en is IQ Online gerechtigd de door hem gemaakte buitengerechtelijke incassokosten in rekening te brengen. Deze incassokosten bedragen maximaal: 15% over openstaande bedragen tot €2.500,=; 10% over de daaropvolgende €2.500,= en 5% over de volgende €5.000,= met een minimum van €40,=. IQ Online kan ten voordele van Klant afwijken van genoemde bedragen en percentages.

 

Garantie en conformiteit

1 IQ Online staat er voor in dat de producten voldoen aan de overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat IQ Online er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

2 IQ Online geeft 24 maanden(2 jaar) garantie op alle aankopen. De gegeven garantie doet niets af aan de wettelijke rechten en vorderingen die de Klant op grond van de overeenkomst al heeft en kan inroepen.

3 Indien het afgeleverde product niet aan de overeenkomst beantwoordt, dan dient de klant binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt IQ Online daarvan in kennis te stellen. 

4 Indien IQ Online de klacht gegrond acht, worden na overleg met Klant de relevante producten hersteld, vervangen of vergoed. De maximale vergoeding is gelijk aan de door Klant betaalde prijs over het product. Dit Artikel staat een beroep op eventuele schadevergoeding niet in de weg.


Klachtenregeling

1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

2. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen 7 dagen volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.

3. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

4. Indien de klacht niet in onderling overleg kan worden opgelost ontstaat een geschil dat vatbaar is voor de geschillenregeling.

5. Bij klachten dient een consument zich allereerst te wenden tot de ondernemer. Mocht er dan nog niet tot een oplossing gekomen worden, heeft de consument de mogelijkheid om zijn klacht door Stichting GeschilOnline (www.geschilonline.com) te laten behandelen, de uitspraak hiervan is bindend en zowel ondernemer als consument stemmen in met deze bindende uitspraak. Aan het voorleggen van een geschil aan deze geschillencommissie zijn kosten verbonden die door de consument betaalt dienen te worden aan de betreffende commissie. Tevens is het mogelijk om klachten aan te melden via het Europees ODR platform (http://ec.europa.eu/odr).

6. Een klacht schort de verplichtingen van de ondernemer niet op, tenzij de ondernemer schriftelijk anders aangeeft.

7. Indien een klacht gegrond wordt bevonden door de ondernemer, zal de ondernemer naar haar keuze of de geleverde producten kosteloos vervangen of repareren.
 

Persoonsgegevens

1 IQ Online verwerkt de persoonsgegevens van de klant conform de op de website gepubliceerde privacy statement.


Slotbepalingen

1 Op de overeenkomst is Nederlands recht van toepassing. 

2 Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar IQ Online gevestigd is. 

3 Indien een bepaling in deze algemene voorwaarden nietig blijkt te zijn, tast dit niet de geldigheid van de gehele algemene voorwaarden aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging (een) nieuwe bepaling(en) vaststellen, waarmee zoveel als rechtens mogelijk is aan de bedoeling van de oorspronkelijke bepaling gestalte wordt gegeven.

4 Onder “schriftelijk" wordt in deze algemene voorwaarden ook communicatie per e-mail en fax verstaan, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Contactgegevens

Mocht u na het lezen van deze algemene voorwaarden vragen, klachten of opmerkingen hebben, neem dan gerust schriftelijk of per e-mail contact met ons op. 

IQ Online

Van der Kunstraat 14A

2521 BB Den Haag

[email protected]

KvK 67992641

BTW NL002241666B12

8.7Review LogoWij scoren een 8.7 op Kiyoh

Oplaadkabelshop.nl

Van der Kunstraat 14A
2521BB Den Haag
Nederland

Wij slaan cookies op om onze website te verbeteren. Is dat akkoord? JaNeeMeer over cookies »